Политика приватности у вези са учешћем у ПОС програму

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ у вези са учешћем у Програму подршке увођењу електронског плаћања (ПОС програм)
(у даљем тексту: Политика приватности)

Увод

Национална алијанса за локални економски развој, удружење које је основано и постоји у складу са законима Србије, са седиштем на адреси Македонска 30/7, Београd, Стари Град, Србија, уписано у Регистар удружења који води Агенција за привредне регистре, МБ 17646877, ПИБ 104478656 (у даљем тексту: ми или НАЛЕД или Руковалац) третира обраду података о личности веома озбиљно и одлучно је у намери да оствари потпуну усклађеност са свим применљивим правилима, укључујући и Закон (како је испод дефинисано). Можете нас контактирати путем имејла на адресу [naled@naled.rs] или телефонским путем на број [+381 11 337 30 63].


Ова Политика приватности садржи: (i) детаљан преглед активности у вези са обрадом од стране НАЛЕДа, као руковаоца, података о личности лица на која се подаци односе, у сврхе имплементације Програма подршке увођењу електронског плаћања (ПОС програм) (у даљем тексту: ПОС Програм), као и (ii) све информације релевантне за та лица на која се подаци односе, као што су врсте података о личности који се обрађују, врсте лица на која се подаци односе, правни основи и сврху обраде, права лица на која се подаци односе.
У оквиру ПОС Програма, прикупљамо и обрађујемо податке о личности: (и) предузетника који подносе претпријаву или се пријављују, односно учествују у ПОС Програму, (ii) контакт особа код предузетника и правних лица која се пријављују, односно учествују у ПОС Програму, (iii) представника и контакт особа Партнера (како је испод дефинисано) у ПОС Програму, (iv) лица на која се подаци односе која изаберу да примају вести и сличне садржаје у вези са ПОС Програмом, и (v) лица на која се подаци односе која иницирају комуникацију са нама у вези са ПОС Програмом.

Значење израза који се користе у овој Политици приватности

За сврхе ове Политике приватности, изрази наведени испод ће имати следеће значење:

 • податак о личности значи сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета;
 • лице на које се подаци односе значи физичко лице чији се подаци о личности обрађују;
 • Руковалац значи НАЛЕД, имајући у виду да одређује сврхе и начине обраде података о личности;
 • Oбрађивач значи физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке о личности у име Руковаоца;
 • Oбрада података о личности је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање (у даљем тексту: обрада);
 • Повереник значи Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;
 • Закон значи Закон о заштити података о личности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2018);
 • Платформа значи софтверско решење повезано са вебсајтом www.boljinacin.rs, којом управља НАЛЕД.

Сви други изрази који нису изричито дефинисани извод, а који се помињу у овој Политици приватности, ће имати значење које им је приписано у Закону.

Начела обраде података о личности

Обавезни смо да се придржавамо свих начела обраде података прописаних Законом, укључујући:

 • законитост, поштење и транспарентност, што значи да се подаци о личности морају обрађивати законито, поштено и транспарентно у односу на лице на које се подаци односе;
 • ограничење у односу на сврху обраде, што значи да се подаци о личности морају прикупљати у сврхе које су конкретно одређене, изричите, оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на начин који није у складу са тим сврхама;
 • минимизација података, што значи да подаци о личности морају бити примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде;
 • тачност, што значи да подаци о личности морају бити тачни и, ако је то неопходно, ажурирани. Узимајући у обзир сврху обраде, морају се предузети све разумне мере којима се обезбеђује да се нетачни подаци о личности без одлагања избришу или исправе;
 • ограничење чувања, што значи да се подаци о личности могу чувати у облику који омогућава идентификацију лица само у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде;
 • интегритет и поверљивост, што значи да се подаци о личности морају обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

 

Врсте лица на која се подаци односе и података о личности

У зависности од врсте лица на која се подаци односе, обрађујемо следеће врсте података о личности:

 • за предузетнике који се пријављују, односно учествују у ПОС Програму: матични број, пословно име, адреса седишта, делатност, опис претежне делатности, датум отпочињања делатности, пословни приход у календарској години која претходи години укључивања у ПОС Програм, контакт подаци (име и презиме контакт особе, број телефона и имејл адреса), избор пружаоца платне услуге прихватања платних инструмената (прихватиоца), избор врсте(а) и модела ПОС терминала, број и идентификациони број ПОС терминала, добављач ПОС терминала (спецификује се само у случају да је добављач учесник ПОС Програма), адресе и брендови локација где ће се ПОС терминали користити, податак о томе да ли је предузетник прихватао картична плаћања у претходних 12 месеци, интерни референтни идентификациони број који се додељује на Платформи, статус предузетника и његових ПОС терминала у оквиру ПОС Програма (као што су „Пријавио се путем вебсајта“, „Обрађен – подобан“, „Уговор потписан“, „Терминал инсталиран“ и слично); промет и број трансакција на сваком прибављеном ПОС терминалу за картична и IPS плаћања; уколико је применљиво, други податак о личности подобног предузетника који нам открије Прихватилац (како је испод дефинисано) који је одбио да закључи уговор са таквим предузетником, неопходан да оправда такво одбијање;

  ова врста обраде врши се на основу пристанка лица на које се подаци односе (члан 12. став 1 тачка 1) Закона) и легитимних интереса НАЛЕДа и трећих лица (члан 12. став 1 тачка 6) Закона), како је детаљније објашњено испод;
   
 • за контакт особе предузетника и правних лица која се пријављују, односно учествују у ПОС Програму: контакт подаци – име и презиме контакт особе, број телефона и имејл адреса;

  ова врста обраде врши са на основу легитимних интереса НАЛЕДа и трећих лица (члан 12. став 1 тачка 6) Закона), како је детаљније објашњено испод;
   
 • за предузетнике који подносе претпријаву за учешће у ПОС Програму по његовом отпочињању: пословно име, град/општина, делатност, имејл адреса, податак о томе да ли је предузетник обавезан да има фискални уређај, податак о томе да ли је предузетник прихватао картична плаћања у претходних 12 месеци;

  ова врста обраде врши се на основу пристанка лица на које се подаци односе (члан 12. став 1 тачка 1) Закона);
   
 • за представнике и контакт особе Партнера, Прихватилаца и Добављача (сваки како је испод дефинисано): име и презиме, позиција у организацији, имејл адреса, број телефона;

  ова врста обраде врши се на основу легитимних интереса НАЛЕДа и трећих лица (члан 12. став 1 тачка 6) Закона), како је детаљније објашњено испод
   
 • за лица на која се подаци односе која изаберу да примају вести и сличне садржаје у вези са ПОС Програмом и безготовинским плаћањима: имејл адреса;

  ова врста обраде врши се на основу пристанка лица на које се подаци односе (члан 12. став 1 тачка 1) Закона);
   
 • за лица на која се подаци односе која се обрате НАЛЕДу у вези са ПОС Програмом: име и презиме и други подаци о личности добровољно пружени НАЛЕДу, нпр. путем имејла;

  ова врста обраде врши се на основу пристанка лица на које се подаци односе (члан 12. став 1 тачка 1) Закона) – сматраће се да се самоиницијативним достављањем података о личности лица на која се подаци односе саглашавају са обрадом таквих података о личности од стране НАЛЕДа;
   
 • други подаци о личности у вези са коришћењем вебсајта, колачићи и/или мали пакети података који се чувају на рачунару (или на било којем другом уређају) који лице на које се подаци односе користи за приступ Интернету. Више информација о обраде ове врсте података о личности можете пронаћи у нашој политици приватности у вези са коришћењем вебсајта (доступно на линку).

 

У зависности од врсте података о личности, ови подаци се прикупљају или од предузетника или правних лица у поступку претпријаве или пријаве за ПОС Програм, од Партнера, Прихватилаца и Добављача (сваки како је испод дефинисано), или директно од лица на која се подаци односе која изаберу да примају вести и сличне садржаје у вези са ПОС Програмом или која нам се обрате у вези са ПОС Програмом. Иако су неки од горенаведених података јавно доступни у одговарајућим регистрима, не прикупљамо податке директно из таквих регистара; међутим, такви подаци могу бити проверени упоређивањем са јавно доступним подацима.

Не прикупљамо осетљиве податке, осим ако нам добровољно не пружите такве податке или смо обавезни у складу са применљивим законом да прикупљамо такве податке. Осетљиви подаци су подаци о личности којима се открива расно или етничко порекло, политичко мишљење, верско или филозофско уверење или чланство у синдикату, као и генетски подаци, биометријски подаци који се обрађују у циљу јединствене идентификације лица, подаци о здравственом стању или подаци о сексуалном животу или сексуалној оријентацији.

Сврха обраде података о личности

Национална иницијатива за безготовинско плаћање је заједнички пројект Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Visa и Mastercard, који се спроводи под окриљем програма develoPPP немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) у сарадњи са НАЛЕДом, и Министарством финансија Републике Србије са којим је потписан Споразум о сарадњи, и уз учешће и подршку финансијског сектора у Србији


ПОС Програм је један од стубова Националне иницијативе за безготовинско плац́ање. Циљ ПОС Програма јесте да се у Србији у периоду од три године постави до 25.000 ПОС уређаја и на тај начин развије прихватна инфраструктура која је кључна за развој безготовинског плаћања. Корисницима ПОС Програма се нуди, у периоду до 12 месеци, бесплатна употреба ПОС терминала и софтвера за прихватање IPS плаћања, и снижена трговачка/трансакциона накнада.

Средства за спровођење Националне иницијативе за безготовинско плаћање и ПОС Програма обезбеђују нарочито:

 • Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (у даљем тексту: ГИЗ);
 • Visa International Service Association (у даљем тексту: Visa);
 • Mastercard Europe S.A.. (у даљем тексту: Mastercard);
 • (ГИЗ, Visa, Мastercard и НАЛЕД ће у даљем тексту бити означени као: Партнери);

  пружаоци услуге прихватања плаћања путем платних инструмената (у даљем тексту: Прихватиоци):
 • AIK BANKA a.d. Beograd, матични број: 06876366;
 • BANCA INTESA AD BEOGRAD, матични број: 07759231;
 • ERSTE BANK AD NOVI SAD, матични број: 08063818;
 • HALKBANK a.d. Beograd, матични број: 07601093;
 • NLB Komercijalna banka AD BEOGRAD, матични број: 07737068;
 • OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad, матични број: 08603537;
 • PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (НОВИ БЕОГРАД), матични број: 17335677;
 • RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, матични број: 17335600;
 • UNICREDIT BANK A.D. BEOGRAD, матични број: 17324918;
 • PaySpot doo Novi Sad, матични број: 21157074

  добављача ПОС терминала (у даљем тексту: Добављачи):
 • PAYTEN DOO BEOGRAD, Нови Београд, матични број: 21349038.
 • MELLON SERBIA DOO BEOGRAD, matični broj: 17404261.
 • UNIPOS DOO ŠABAC, матични број: 21737810.

 

Важан део ПОС Програма представља Платформа која се користи, између осталог, за пријем пријава заинтересованих страна за учешће у ПОС Програму и размену информација неопходних за функционисање ПОС Програма између НАЛЕДа, као оператора Платформе, и осталих Партнера, Прихватилаца и Добављача.

Износ средстава којима Visa, Mastercard, Прихватиоци и Добављачи доприносе ПОС Програму зависи од броја корисника ПОС Програма и ПОС терминала пружених у оквиру ПОС Програма, времена током којег су остали у ПОС Програму (тј. до 12 месеци), и оствареном промету на ПОС терминалима. Прибављање одговарајућих података о коришћењу ПОС терминала је такође неопходно ради праћења коришћења и ефеката ПОС Програма, додатног побољшања услова ПОС Програма за кориснике, и пружања препорука за усвајање политика и предлога за побољшање одговарајућег правног оквира и отклањање препрека за већу финансијску инклузију и безготовинско плаћање у Србији, што представља један од циљева Националне иницијативе за безготовинско плаћање (чији је ПОС Програм део) и Програма Владе за борбу против сиве економије (који се подржава Националном иницијативом за безготовинско плаћање).

Податке о личности лица на која се подаци односе (осим матичног броја који се даје свим Прихватиоцима у поступку верификације) НАЛЕД не дели са другим Партнерима, Прихватиоцима који нису у конкретном случају изабрани да пруже платну услугу прихватања платних инструмената, нити Добављачима. НАЛЕД-овим ентитетима пружа само агрегиране податке који онемогућују идентификацију лица на које се подаци односе.

Имајући у виду горенаведено, и у зависности од тога у коју врсту лица на коју се подаци односе спадате, можемо користити Ваше податке о личности за следеће сврхе:

 • праћење статуса корисника и ПОС терминала пружених у оквиру ПОС Програма, у циљу обрачуна и праћења износа средстава којима Visa, Mastercard, Прихватиоци и Добављачи доприносе ПОС Програму;
 • спровођење анализа које резултирају агрегираним подацима који ће се користити за: (и) праћење доделе ПОС терминала и процењивање ефеката ПОС Програма, (ии) пружање препорука за усвајање политика и предлога за побољшање одговарајућег правног оквира, и (иии) оцењивање да ли има потребе за изменама ПОС Програма;
 • обраду пријава за учешће у ПОС Програму и спровођење поступка верификације током којег ће се ценити испуњеност иницијалних услова за учешће у ПОС Програму, што нарочито укључује то да: (и) ми пружамо Прихватиоцима матични број предузетника који су се пријавили за ПОС Програм, и (ии) Прихватиоци нама пружају информацију о томе да ли је такав предузетник прихватао картична плаћања у периоду од 12 месеци пре пријаве; Платформа аутоматски обрађује инпут добијен од Прихватилаца о прихватању картичних плаћања у поменутом дванаестомесечном периоду и обавештава предузетника и изабраног Прихватиоца о ишоду пријаве;
 • комуникацију, у обиму неопходном за спровођење ПОС Програма, са предузетницима или правним лицима која подносе претпријаву или се пријављују, односно учествују у ПОС Програму (нпр. слање обавештења путем имејла о статусу пријаве и субвенције);
 • комуникацију, у обиму неопходном за спровођење ПОС Програма, са Партнерима, Прихватиоцима и Добављачима;
 • слање вести и сличних садржаја у вези са ПОС Програмом;
 • комуникацију са лицима на која се подаци односе која нам се обрате у вези са ПОС Програмом.

 

Правни основ за обраду података о личности

Обраду података о личности вршимо само под условом да је таква обрада заснована на одговарајућем правном основу. У зависности од сврхе за коју се подаци о личности прикупљају и врсте лица на која се подаци односе, обрада подата о личности ће се вршити на основу:

 • пристанка лица на које се подаци односе (члан 12. став 1 тачка 1) Закона), са претходним обавештењем лицу на које се подаци односе о свим битним аспектима обраде. Пристанак лица на које се подаци односе је добровољан, одређен, информисан и недвосмислен, и може бити опозван у сваком тренутку; ипак, опозив пристанка предузетника који учествује у ПОС Програму може резултирати немогућношћу да ГИЗ, Visa, Mastercard, Прихватиоци и Добављачи одреде своје међусобне обавезе у оквиру ПОС Програма (које се базирају на извештајима који садрже агрегиране податке које доставља НАЛЕД) у односу на тог предузетника, и последично губитком повољности које тај предузетник остварује у оквиру ПОС Програма;
 • остваривања легитимних интереса (члан 12. став 1 тачка 6) Закона) НАЛЕДа, као руковаоца и оператора Платформе, као и ГИЗ, Visa, Мastercard, Прихватилаца и Добављача, као трећих страна које доприносе средства којима се омогућује корисницима да остваре повољности у оквиру ПОС Програма и омогућава функционисање Националне иницијативе за безготовинско плаћање и ПОС Програма, али увек на начин да се штите основна права лица на која се подаци односе.
   

Дељење података о личности

Податке о личности лица на која се подаци односе који се обрађују у оквиру ПОС Програма можемо учинити доступним:

 • надлежним државним органима као примаоцима, у складу са законом;
 • Прихватиоцима као засебним руковаоцима;
 • привредним субјектима који одржавају наше информационе и комуникационе системе као обрађивачима;
 • привредним субјектима који врше услугу хостинга као обрађивачима;
 • другим физичким или правним лицима која спадају у категорију обрађивача података, прималаца података, односно трећих страна у мери у којој је такво чињење доступним неопходно за функционисање ПОС Програма, али увек у складу са свим применљивим законима и правилима.

Можемо учинити доступним Ваше податке о личности надлежним државним органима, ако је ово неопходно за испуњење наших законских обавеза.

Као што је наведено изнад, Ваше податке о личности не чинимо доступним осталим Партнерима, Прихватиоцима који нису у конкретном случају изабрани да пруже платну услугу прихватања платних инструмената (осим матичног броја који се даје свим Прихватиоцима у поступку верификације), нити Добављачима. Ипак, ми и сваки Прихватилац, сваки као засебан руковалац, можемо међусобно учинити доступним и делити податке о личности лица на која се подаци односе, у обиму неопходном за функционисање ПОС Програма. На пример, у једном смеру, можемо поделити са Прихватиоцем изабраним од стране предузетника податке о, између осталог, матичном броју и контакт податке предузетника, док у супротном смеру Прихватилац може поделити са нама податке о промету и броју трансакција предузетника по ПОС терминалу за картична и IPS плаћања.

Закључујемо уговоре са обрађивачима о повереној обради података о личности, којима се уређују положај обрађивача, њихови задаци у односу на обраду, мере заштите које су дужни да примењују и друга битна питања у вези са обрадом података о личности која се врши у наше име.

Већину радњи обраде података спроводе обрађивачи који су регистровани и обављају своју делатност на територији Републике Србије. Међутим, неке од радњи обраде података могу пружити и обрађивачи који су регистровани и обављају делатност у Европској унији или трећим државама. Трансфер у такве државе се обавља на следећи начин:

 • на основу примереног нивоа заштите података о личности, у складу са чланом 64. Закона, у државе или међународне организације које су чланице Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података, односно у државе, делове њихових територија или у један или више сектора одређених делатности у тим државама или међународним организацијама за које је од стране Европске уније утврђено да обезбеђују примерен ниво заштите;
 • на основу примерених гаранција, у складу са чланом 65. став 2. тачка 2) Закона, тј. на основу споразума који укључује стандардне клаузуле о заштити података о личности које доноси Повереник (доступно на вебсајту Повереника: www.poverenik.rs). Обрађивач може ангажовати подобрађиваче само уз нашу писану сагласност и уз обавезу да са таквим лицем закључи уговор у зависности од седишта подобрађивача или да припреми други документ који ће обезбеђивати најмање исти ниво заштите као поменути уговор.
   

Права лица на која се подаци односе

Лица на која се подаци односе имају следећа права:

 • право на обавештавање – ово је право да се буде обавештен о обради својих података о личности (чланови 23 и 24 Закона);
 • право на опозив пристанка – лице на које се подаци односе може опозвати пристанак за обраду његових података о личности у сваком тренутку, слањем имејла или дописа нашем Лицу за заштиту података о личности, како је детаљније објашњено испод. Уколико је пристанак једини правни основ за обраду, опозив води престанку даљих радњи обраде; међутим, обрада извршена пре опозива пристанка се сматра законитом (члан 15. став 3 Закона);
 • право на приступ – ово је право да се од нас захтева информација о томе да ли се подаци о личности лица на које се подаци односе обрађују, да се приступи тим подацима, као и додатне информације о обраду, у складу са Законом. По захтеву лица на које се подаци односе, обавезни смо да бесплатно доставимо једну копију података о личности који су предмет обраде (али можемо захтевати накнаду трошкова од лица на које се подаци односе за сваку додатну копију коју затражи) (члан 26. Закона);
 • право на исправку – лице на које се подаци односе има право да се његови нетачни подаци о личности исправе без непотребног одлагања (члан 29. Закона);
 • право на брисање – лице на које се подаци односе има право да његови подаци о личности буду обрисани од стране Руковаоца, у случајевима предвиђеним чланом 30. Закона;
 • право на ограничење обраде – лице на које се подаци односе има право на ограничење обраде његових података о личности, у случајевима предвиђеним чланом 31. Закона;
 • право на обавештавање о исправци, брисању или ограничењу обраде – обавезни смо да обавестимо све примаоце података о личности лица на које се подаци односе о исправци, брисању или ограничењу обраде таквих података о личности, осим ако је то немогуће или захтева прекомеран утрошак времена и средстава; на захтев лица на које се подаци односе, обавестићемо га о примаоцима таквих података (члан 33. Закона);
 • право на преносивост података – лице на које се подаци односе има право да прими своје податке о личности у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, као и да његови подаци буду пренети другом руковаоцу (члан 36. Закона);
 • право на приговор – лице на које подаци односе може да поднесе приговор на обраду података о личности у сваком тренутку, у складу са чланом 37. Закона;
 • права у вези са аутоматизованим доношењем одлука – лице на које се подаци односе има право да се на њега не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање, осим у случајевима предвиђеним Законом (члан 38. Закона); како ће Платформа у редовном току функционисања аутоматски обрађивати инпуте о томе да ли су предузетници прихватали картична плаћања у последњих 12 месеци пре пријаве, у случају да предузетник, као лице на које се подаци односе, сматра да је дошло до грешке у овом поступку, може изразити своје неслагање или оспорити одлуку слањем имејла или дописа нашем Лицу за заштиту података о личности, како је детаљније објашњено испод;
 • право на обавештавање о повреди података о личности – лице на које се подаци односе има право да буде обавештено о повреди података о личности, уколико та повреда може да произведе висок ризик по његова права и слободе, у складу са чланом 53. Закона;
 • право на притужбу Поверенику / судску заштиту – уколико лице на које се подаци односе сматра да је обрада његових података о личности била извршена супротно одредбама Закона, има право да поднесе притужбу Поверенику (члан 82. Закона). Такође, има право и на судску заштиту против одлуке или других аката или пропуштања Повереника, у складу са чланом 83. Закона, и против Руковаоца и обрађивача уколико сматра да су његова права предвиђена Законом повређена (члан 84. Закона);
 • право на накнаду штете – лице на које се подаци односе има право на новчану накнаду уколико је претрпело материјалну или нематеријалну штету услед повреде одредаба Закона, у складу са чланом 86 Закона.
   

Контакт подаци органа надлежног за заштиту података о личности у Републици Србији су следећи:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

адреса: улица Булевар Краља Александра 15, 11120 Београд, Република Србија
тел: +381 11 3408 900
имејл: office@poverenik.rs

Повереник ће Вам пружити све битне информације у вези са Вашим правима предвиђеним Законом.

Мере за заштиту података о личности

НАЛЕД као руковалац остварује највише стандарде у погледу заштите података о личности и шодно томе примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере да би се обезбедила заштита података о личности од случајног, противправног или неовлашћеног уништења, губитка, отуђења, двосмислености, приступа, објављивања или коришћења, укључујући и:

 • мере техничке заштите;
 • контролу физичког приступа системима где су подаци о личности похрањени;
 • контролу приступа подацима;
 • контролу преноса података;
 • контролу уноса података о личности;
 • контролу доступности података,
 • остале мере информационе безбедности;
 • све остале мере неопходне за обезбеђивање примереног нивоа заштите података о личности.
   

Трећа лица која имају приступ или на други начин обрађују податке о личности су такође обавезна да поступају у складу са наведеним мерама.

Рок чувања података

Подаци о личности (и) предузетника који се пријављују, односно учествују у ПОС Програму, (ии) контакт особа предузетника и правних лица која се пријављују, односно учествују у ПОС Програму, и (иии) представника и контакт особа Партнера, Прихватилаца и Добављача, ће се чувати у НАЛЕДу најдуже три месеца од завршетка ПОС Програма. Очекује са да ПОС Програм траје три године од датума његовог отпочињања.

Подаци о личности предузетника који подносе претпријаву за учешће у ПОС Програму по његовом отпочињању, а који се не пријаве за ПОС Програм у року од месец дана од његовог отпочињања, ће бити обрисани по истеку овог рока.

Подаци о личности лица које изабере да прима вести и сличне садржаје у вези са ПОС Програмом и безготовинским плаћањима ће се чувати у НАЛЕДу док такво лице не опозове пристанак за обраду података о личности или до завршетка ПОС Програма.

Подаци о личности лица које се обрати НАЛЕДу у вези са ПОС Програмом ће се чувати у НАЛЕДу док такво лице не опозове пристанак за обраду података о личности, или у року од једног месеца од последње комуникације са таквим лицем, шта год наступи раније.

Како да нам се обратите у вези са Вашим подацима о личности

Као лице на које се подаци односе имате право да се обратите [Николи Миливојевићу] – Лицу за заштиту података о личности, које је именовано од стране НАЛЕДа за сва питања у вези са обрадом података о личности. Ово такође укључује могућност да користите сва Ваша права, како је објашњено у овој Политици приватности, писаним путем преко имејла на адресу: [n.milivojevic@naled.rs] и/или дописом на адресу [Македонска 30/7, 11000 Београд], уз упућивање на Лице за заштиту података о личности у НАЛЕДу, или усмено позивањем броја телефона [+381 60 440 1118].

Лице за заштиту података о личности ће одговорити на Ваш захтев што је пре могуће, у зависности од његове комплексности, али у сваком случају у року од 30 дана од кад је Лице за заштиту података о личности примило Ваш захтев.

Политика приватности у вези са коришћењем вебсајта

Вебсајт www.boljinacin.rs којим рачунару (или на било којем другом уређају) који лице на које се подаци односе користи за приступ Интернету. Више информација о о управља НАЛЕД може користити податке о личности у вези са коришћењем вебсајта, колачиће и/или мале пакете података који се чувају набраде ове врсте података о личности можете пронаћи у нашој политици приватности у вези са коришћењем вебсајта (доступно овде).

Разно

Ова Политика приватности ступа на снагу осми дан од објављивања на вебсајту www.boljinacin.rs.

Ова Политика приватности може бити измењена и допуњена, под условом да се тиме ни на који начин не умањује ниво правне заштите лица на која се подаци односе. Лица на која се подаци односе ће бити обавештена о свим битним изменама ове Политике приватности путем обавештења на вебсајту www.boljinacin.rs и имејла.

Политика приватности ПОС програм верзија од 23.5.2024. (.PDF)

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати